https://pastein.ru/t/dH

  скопируйте уникальную ссылку для отправкиSub Example4()
Dim x, y, s, a, p As Double
Dim n  As Integer

10 x = Val(InputBox(" Ââåäèòå àðãóìåíò Õ " _
& vbLf & " äëÿ ô-öèè SIN(Pi*X/3):"))


s = 0:
p = 1
k = 1:
n = 1
a = Sqr(3) / 2 + Sin((3.14 / 3 + n * 3.14 / 2)) * 3.14 ^ n * (x - 1) ^ n / 3

Do While (Abs(a) >= 0.000001)
s = s + a

n = n + 1
a = Sin((3.14 / 3 + n * 3.14 / 2)) * 3.14 ^ n * (x - 1) ^ n / 3 ^ n
p = (n + 1) * n

a = a / p
k = k + 1
Loop
y = x * Sin(3.14 * x / 3)
Îòâåò = MsgBox("Çàäàííîå çíà÷åíèå àðãóìåíòà X=" & x _
& vbLf & "Âû÷èñëåííàÿ ñóììà ðÿäà S=" & s _
& vbLf & "Êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ðÿäà K=" & k _
& vbLf & " Ôóíêöèÿ SIN(Pi*X/3)=" & y, _
vbRetryCancel, "Ðåçóëüòàò ðàáîòû ïðîöåäóðû")
Select Case Îòâåò
Case vbRetry: GoTo 10
Case vbCancel: GoTo 20
End Select
20 End Sub