https://pastein.ru/t/_U

  скопируйте уникальную ссылку для отправки


Аналiтична методика для лiкарськоїсубстанцiї не потребує повторного проведення валiдацiї у випадку=Вiдтворення фармакопейної методики
Ангiопротекторна дiя антиагрегантiвумовлена гальмуваннямA. Адгезiї та агрегацiї тромбоцитiв
Аптека готових лiкарських засобiвздiйснює фармацевтичну дiяльнiсть напiдставi лiцензiї на:Роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв за безоплатними та пiльговими рецептами.Вкажiть категорiю хворих, якаотримує лiки з оплатою 50% їх вартостi:=. Iнвалiди з дитинства I та II групи вiкомпiсля 16-ти рокiв
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв на безоплатних та пiльгових умовах.Вкажiть, яка категорiя захворювань надає право на безоплатне отримання лiкiв незалежно вiд основного захворювання=Хворi на СНIДта ВIЛ-iнфiкованi
Аптека медичної роти має наступнівиробничi дiлянки=Рецептурна, асистентська, асептична матерiальна, мийна
Аптечна мережа формує номенклатурний перелiк лiкарських засобiв залежно вiд потреб ринку, свого фiнансовогостану та стратегiчних цiлей, використовуючи:=сортиментну полiтику
Асистентська аптеки вiйськового польового госпiталю розгортається за допомогою комплекту=Комплекту Г-5 ”Аптека - асистентська”
 Асортимент аптечних закладiв характеризується певними показниками. Рiзноманiтнiсть варiантiв однiєї товарноїодиницi або однiєї асортиментної групи- це=Глибина асортименту
Бiологiчна доступнiсть лiкарських препаратiв визначається методом=Фармакокiнетичним
Банк надає аптецi грошовi кошти тимчасове користування на певний перiодi пiд вiдсоток. Це=редит
бництва
Бухгалтер аптеки нарахував провiзорусуму вiдпускних. Вкажiть, яка сума виплат,при розрахунку вiдпускних, не включається в сукупний дохiд працiвника=Матерiальна допомога
В аптеку звернулась молода жiнка зпроханням вiдпустити їй протизапальнийта сечогiнний засiб ”Канефрон”. Вкажiтьрослинну сировину, що входить до складуданого лiкарського засобу=Трава золототисячника, коренi любистку, листки розмарину
В аптеку надiйшла партiя лiкарськоїрослинної сировини тирличу жовтого коренi. Вмiст яких дiючих речовин є ознакою доброякiсностi сировини?=Iридоїди
В аптеку надiйшов безоплатний рецепт на етиловий спирт хворому на цукровий дiабет. Яку кiлькiсть спирту (грам) намiсяць може вiдпустити провiзор такому хворому безоплатно=. 100
В аптецi ”АА” наявнi лiкарськi засобивироби медичного призначення, лiкувальна косметика тощо. Який показник аптечного асортименту охарактеризовано вище=Ширина
В аптечних закладах встановлюєтьсяпевна тривалiсть робочого часу. Для працiвникiв,зайнятих на роботах зi шкiдливими умовами працi, вона становить=36годин на тиждень
В обiг аптеки введено новий лiкарський засiб. При пiдведеннi пiдсумкiв йогореалiзацiї i плануваннi на перспективу необхiдно орiєнтуватися н=опит, що формується
В рецептурно-виробничий вiддiл аптеки звернувся пацiєнт з рецептом для приготування емульсiйного лiнiменту. Длястабiлiзацiї амiачного лiнiменту застосовують=Олеїнову кислоту
В якому документi аптеки прописанопорядок вилучення з обiгу та подальшого знищення (утилiзацiї) неякiсних лiкарських засобiв?=армацевтичний аналiз лiкарських засобiв 25=лан термiнових дiй
Вiддiл маркетингу проводить аналiзринку за типом клiєнтiв. Вкажiть для якого ринку характернi окремi особи чи сiм’ї,що купують лiкарськi засоби для задоволення особистих потреб=Споживчий ринок
Вiдомо, що перiод напiввиведення теофiлiну, який метаболiзується у печiнцi,збiльшується у 2,5-3 рази у хворих н=Цироз печiнки
Вiдповiдно до курсу України на iнтеграцiю до ЄС, Державна ФармакопеяУкраїни була гармонiзована зЄвропейською фармакопеєю
Вiдповiдно до монографiї ДФУ ”Ginseng radix”, кiлькiсне визначення бiологiчно активних речовин у сировинi здiйснюють методом рiдинної хроматографiї.Назвiть субстанцiю, яку обирають за стандарт для приготування розчину порiвняння=Гiнсенозид
Вiдповiдно до правил належної виробничої практики, новi аналiтичнi методики випробування, якi використовуютьсядля здiйснення контролю якостi лiкарських засобiв, повиннi пройти=алiдацiю
ва олiя
вання
 Великомасштабна аварiя або iнша подiя, що призводить до важких, трагiчнихнаслiдкiв називається:Катастрофа
великою густиною
Виберiть титриметричний метод та iндикатор для кiлькiсного визначення натрiю гiдрокарбонату:Ацидиметрiя, метиловий оранжевий
Види аптечного контролю, що проводяться на стадiї приготування розчинiв дляiн’єкцiй в польових умовахПисьмовий, опитувальний, органолептичний, фiзичний, хiмiчний
Визначення за ДФУ ”твердi однодозовi лiкарськi засоби, якi можуть бути рiзноїформи, звичайно яйцеподiбної, за об’ємомi консистенцiєю мають вiдповiдати вагiнальному застосуванню” вiдноситься довагiнальних=Супозиторiїв
Визначення кiлькiсного вмiсту ефiрнихолiй в лiкарськiй рослиннiй сировинi згiдно вимог Державної Фармакопеї України проводиться методом=Перегонки з водяною парою
винною емульсiєю
Випробування на розпадання таблетокi капсул проводять при температурi=37C
Виробництво лiкарських засобiв, оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами вiдносяться до видiв господарськоїдiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.
Виробництво стерильних лiкарськихзасобiв проводять у примiщеннях=З класом чистоти В
Виробництво таблеток включає рiзнiтехнологiчнi стадiї. Якi операцiї включаєстадiя вологого гранулювання=Змiшування порошкiв, зволоження,
Вкажiть антибiотик, при виготовленнiочних крапель якого використовують стерилiзацiю текучою парою при 100oC 30хвилин=Левомiцетин
Вкажiть бiофармацевтичнi фактори,якi необхiдно враховувати в технологiї лiкiв=Фiзико-хiмiчний стан субстанцiй, природа i кiлькiсть допомiжних речовин,технологiчнi процеси
Вкажiть види побiчної дiї, якi не залежать вiд дози препарату:Алергiчнi
Вкажiть документ, який являєтьсяосновою для вiдпуску iндивiдуально виготовлених лiкiв з аптеки=Квитанцiя
Вкажiть кiлькiсть розчинника (мл), необхiдну для розчинення 1 г речовини, якуДФУ описує термiном ”дуже легко розчинний”= До 1 мл
Вкажiть концентрацiю спирту етилового, згiдно вимог НТД, необхiдну для приготування розчину кислоти борної 2 %=70%
Вкажiть лiкарську рослинну сировину яка, згiдно з монографiєю ДФУ, має характерний неприємний запах=Дурману листя
Вкажiть назву лiкарської рослинної сировини, яка дозволена до використання злiкувальною метою органами МОЗ України=Офiцинальна
Вкажiть особливостi технологiї розчинуфурацилiну для обробки ран в польовихумовах=Розчинення в iзотонiчному розчинiнатрiю хлориду при нагрiваннi
Вкажiть показник, визначення якогопроводять для лiкарської рослинної сировини, що мiстить речовини, якi утворюють у водi колоїднi сумiшi=Показник набухання
Вкажiть термiн роботи для працiвника який надає право отримання вiдпустки=Шести мiсяцiв безперервної роботи наданому пiдприємствi
Вкажiть характерну ознаку лiкарськоїрослинної сировини квiток лаванди, регламентовану ДФУ=Сильний ароматний запах
Вкажiть, для яких працiвникiв аптеквстановлюється скорочена тривалiсть робочого часу=Для працiвникiв зайнятих приготуванням екстемпоральних лiкiв, розфасуванням та їх контролем
Вкажiть, при приготуваннi якого розчину для iн’єкцiй флакони заповнюють на2/3 об’ємуНатрiю гiдрокарбонату
Вкажiть, якi переваги має мелоксикампорiвняно з iншими нестероїдними протизапальними засобами:Мiнiмальна побiчна дiя на травнийканал
Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання потрiбно пройти провiзору, якщо його було включено до резерву i переведено iз категорiї посад ”спецiалiсти” до категорiї ”керiвники”=Вторинна спецiалiзацiя
Вкажiть, який лiкарський засiб вважається засобом вибору для лiкування артерiальної гiпертензiї у хворих iз супутнiмцукровим дiабетом=налаприл
Вкажiть, яку матерiальну вiдповiдальнiсть несе касир аптечного пiдприємства=Iндивiдуальну
Вмiст домiшки морфiну, вiдповiдно довимог ДФУ, контролюють при випробуваннi якостi субстанцiї=одеїну
Внаслiдок обстрiлу прикордонної застави терористами з територiї сусiдньоїкраїни було поранено трьох вiйськовослужбовцiв. Фельдшер застави приступив донадання медичної допомоги. Заходи якоговиду медичної допомоги спроможний здiйснити фельдшер?Перша медична та долiкарська
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками. Якназивається чинник, що являє собою будьякий спосiб перетворення вхiдних матерiалiв у кiнцевий продукт або послугу?=Технологiя
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками. Рольякого чинника визначається здiбностямиквалiфiкацiєю, обдарованiстю, освiтою,потребами, ставленням до працi, життєвими цiнностями=Люди
Вода ароматна, виписана в прописi рецепта в якостi дисперсiйного середовища,при виготовленнi мiкстур додається=В першу чергу
Вода для iн’єкцiй стерильна за вимогами ДФУ не повинна мiстити речовин,що окиснюються. Який реактив (розчин)використовує провiзор-аналiтик для виявлення цiєї домiшки?Калiю перманганат
водою або розчинятися в них
водою та не розчинятися в них
Воєнно-польова технологiя виготовлення екстемпоральних рiдких лiкарськихзасобiв повинна забезпечувати їхню якiстьвiдповiдно до вимог Державної Фармакопеї України. Якщо у пропису не зазначений розчинник, то при виготовленi рiдкихлiкарських засобiв в польових умовах використовуєтьс=Вода
вологої маси
вологої маси, опудрювання
вологої маси, стандартизацiя
 Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби(ЕЛЗ) пiдлягають нутрiшньоаптечномуконтролю. Який вид контролю полягаєу перевiрцi вiдповiдностi упаковки ЕЛЗфiзико-хiмiчним властивостям iнгредiєн-тiв, що входять до складу лiкарського засобу, зазначених у рецептi доз отруйних,наркотичних та сильнодiючих речовин, вiку хворого, складу ЕЛЗ, зазначеному упаспортi письмового контролю, пропису рецептiA. Контроль при вiдпуску
Всi лiкарськi засоби, якi надходять ваптеку, повиннi пройти вхiдний контрольФармацевтичний аналiз лiкарських засобiв 23якостi. Хто здiйснює цей вид контролю=повноважена особа, призначена наказом керiвника суб’єкта господарювання
Вумовах лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї провiзор у аптецi готуєрозчини для внутрiшнього вживання наводi переваренiй. Термiн зберiгання такоїводи не бiльше=24 годин
Вумовах надзвичайної ситуацiї лiкарськi засоби короткочасно потрапили пiд вплив проникної радiацiї. Вкажiть розчин,стiйкий до iонiзуючого випромiнювання=0,9% розчин натрiю хлориду
Вумовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати прибирання аптеки. Вкажiть вимоги до миття пiдлоги у торговомузалi:=Не рiдше 2-х разiв на добу iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину
Вумовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки унаметах. Вкажiть матерiал, що слiд використати для роздiлення асистентської таматерiальної кiмнат:=Полiетиленова плiвка
Вумовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки упристосованому примiщеннi та за вiдсутностi аптечних меблiв. Для асистентськоїкiмнати використано канцелярськi столи.Вкажiть необхiдний спосiб пiдготовки їхповерхнi:=Обтягнути 2-3 шарами щiльної полiетиленової плiвки
Вхiдний контроль якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi здiйснюється уповноваженими особами суб’єктiв господарювання, якi маютьлiцензiї на провадження господарської дiяльностi з оптової, роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами. Даний вид контролюздiйснюється за допомогою таких методiв=iзуальнi
Вхiдний контроль якостi лiкарськихзасобiв в аптеках здiйснює уповноваженасоба, яку призначають наказом=ерiвника суб’єкта господарювання
Глiцерин до складу гiдрофiльних основвводять з метою=Зменшення висихання
гранул
гранулювання вологої маси, обробка сухих
День виплати працiвникам аптечногозакладу заробiтної плати збiгається з вихiдним днем. У цьому випадку заробiтна плата виплачується:Напередоднi
 Державна фармакопея України (ДФУ)мiстить загальнi вимоги до лiкарських засобiв, монографiї, методики контролюякостi лiкарських засобiв. За вимогамиДФУ, якщо у загальнiй статтi або монографiї для розчинiв не зазначений розчинник,то маються на увазi:Воднi розчини
Державний контроль за дотриманнямвимог законодавства щодо забезпеченняякостi та безпеки лiкарських засобiв i медичних виробiв в Українi здiйснюєтьсяцентральним органом виконавчої влади.Який саме центральний орган виконавчоївлади має такi повноваження=ержавна служба України з лiкарськихзасобiв
Державний контроль якостi лiкарськихзасобiв пiд час оптової та роздрiбної тор-гiвлi передбачає вiдбiр зразкiв наступнихлiкарських засобiв для здiйснення їх лабораторного аналiзу=iкарських засобiв, що виготовляються(в умовах аптеки), зберiгаються, транспор-туються та реалiзуються з порушеннямдiючих норм i правил, та в разi виникненнясумнiву щодо їх якостi
Дитинi 6-ти рокiв, як вiдхаркуючий засiб прописано рослинний препарат ”Пертусин”. Яка ЛРС лежить в основi даногопрепарату?Чебрець повзучий
Для зберiгання готiвки використовуються рiзнi види рахункiв у банку. Який вид банкiвського рахунку призначений для зберiгання грошових коштiв та здiйснення усiх видiв безготiвкових операцiй аптечного пiдприємства=Поточний
Для калiбрування рефрактометрiв застосовуються еталоннi рiдини або водадистильована, показник заломлення якоїпри температурi 20oC повинен мати такезначення=1,3330
Для пiдбору фiльтруючого протигазу типу ГП-5 вимiрюють сантиметровоюстрiчкою=Вертикальний розмiр обхвату голови
Для пiдвищення опору органiзму iнфекцiйним захворюванням використовуютьлiкарський препарат ”Iммунал”, що виготовлений на основi БАР=Ехiнацеї пурпурової
Для приготування 200 мл настою з коренiв алтеї, необхiдно взяти коренiв алтеїта води очищеної у спiввiдношеннi:Алтеї коренiв 10,0, води очищеної 200,0
Для приготування рiдких лiкарськихзасобiв в польових умовах, якщо у пропису немає спецiальних вказiвок, використовується вода=Очищена
Для профiлактики i лiкування гастропатiй, спровокованих прийомом НПЗЗ,рекомендується профiлактичний прийопрепарату=мепразол
Для профiлактики остеопорозу на тлiтривалої терапiї глюкокортикоїдами рекомендується використовувати наступнiпрепаратиБiсфосфонати
для розведення первинної емульсiї
Для розрахунку з покупцями пiд час вимкнення електроенергiї або ремонту РРО використовується розрахункова книжка.Вона має бути зареєстрована в:Органiзацiя, управлiння та економiка фармацiї = Державнiй фiскальнiй службi України
Для укрiплення матерiально-технiчноїбази завiдувач аптеки вирiшив придбатинове комп’ютерне обладнання. Вкажiть,за якою вартiстю його буде зараховано набаланс аптеки=Первiсна
дно до специфiчних процедур
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням запропонувати лiкарську рослинну сировину з гемостатичною дiєю ”Грицикiвтрава” (Bursae pastoris herba). За вiдсутностi даної сировини її замiнником може бути:Polygoni persicariae herba
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням надати засiб, виготовлений на основi шипшини плодiв (Rosae cinnamomeaefructus) для лiкування холециститiв та холангiтiв. Який препарат провiзор може порекомендувати=Холосас
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням рекомендувати комбiнований препарат рослинного походження дiуретичноїта лiтолiтичної дiї з екстрактом суплiдьхмелю (Strobili Humuli lupuli). Який препарат провiзор можна рекомендувати вiдвiдувачу=Уролесан
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр для збудженняапетиту. Вкажiть сировину, яку провiзорможе рекомендувати у такому випадкуПолину гiркого трава, деревiю квiтки
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр кровозупинноїдiї. Вкажiть сировину, яку провiзор можерекомендувати у даному випадку=Кропиви листки
До аптеки звернувся хворий з рецептом на приготування емульсiї олiї соняшникової, до складу якої входить олiя кропу. Вкажiть оптимальний спосiб введеннярiдини до складу емульсiї=Змiшують з олiєю соняшниковою
До внутрiшньоаптечного контролювiдносять: письмовий, опитувальний, органолептичний, фiзичний, хiмiчний, контроль при вiдпуску. Якi екстемпоральнiлiкарськi засоби обов’язково пiдлягаютьхiмiчному контролю?Екстемпоральнi лiкарськi засоби, щомiстять сильнодiючi, наркотичнi, психотро-пнi та отруйнi речовини, екстемпоральнiлiкарськi засоби для немовлят i дiтей дороку
До додаткових ефектiв макролiдiв належить=муномодулюючий
До зовнiшнього сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного пiдроздiлу вiдносять:Зелений хрест
До лiкарських засобiв рослинного походження, що використовується для корекцiї кислотоутворюючої функцiї шлунка,вiдносяться=Сiк подорожника великого (Plantagomajor L.)
До небезпечних проявiв побiчної дiї лiкiв належить канцерогенна дiя (вiд лат.cancer - рак), тобто здатнiсть викликатиЗлоякiснi пухлини
До провiзора звернувся вiдвiдувачаптеки з проханням порекомендувати йому препарат рослинного походження длялiкування захворювань печiнки та жовчного мiхура. Який препарат рекомендував провiзор=”Гепабене”
До яких засобiв належать протигази=Захисту дихальних шляхiв
До якого стандарту фармацевтичного управлiння вiдносять сукупнiсть правилi вимог до дiяльностi аптечних фахiвцiвщодо змiцнення здоров’я та профiлактики захворювань серед населення, вiдпускухворим i використання ними рецептурнихпрепаратiв i самолiкування, а також рекомендацiй щодо впливу на прописування iбастосування лiкiв=алежна фармацевтична практика(GPP)
До якої групи препаратiв належитСальбутамол=-2-агонiстiв короткої дiї
Дозована м’яка лiкарська форма длязовнiшнього застосування у виглядi пластирiв та плiвок має назву:=Трансдермальна терапевтична система
Документ, виданий виробником про вiдповiднiсть серiї лiкарського засобу вимогам, установленим пiд час його реєстрацiїв Українi - це=ертифiкат якостi виробника
Документ, який установлює правила,загальнi принципи чи характеристики рiзних видiв дiяльностi або їх результатiв,має назву:Нормативний документ
Допомiжною речовиною, яка у складiлiкарського косметичного засобу одночасно може виконувати функцiї розчинникай консерванта, є=Спирт етиловий
Дослiдження бiоеквiвалентностi проводять на добровольцях, якi:=Оцiнюються як здоровi
Дотримання аптечними закладами Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi перiодично перевiряєтьсяДержлiкслужбою України. Якi види перевiрок Ви знаєте=лановi та позаплановi
Дубильнi речовини проявляють в’яжучу, протизапальну, антимiкробну дiю i застосовуються для лiкування колiтiв, ентероколiтiв, дiареї. Яку рослинну сировинуможе рекомендувати провiзор у даномувипадку?.Myrtilli fructus
Екстемпорально приготованi мазi зберiгають при належному температурномурежимi=Не бiльше 10 дiб
емульгатором, а потiм з частиною води,
емульсiї
емульсiї
Етап медичної евакуацiї, який забезпечує збереження життя постраждалих нашляхах евакуацiї їх в стацiонарнi лiкарнянi заклади, має назву=Догоспiтальний
 Етап медичної евакуацiї, який забезпе-чує надання постраждалим всього об’ємумедичної допомоги та лiкування до остаточного результату, визначається як=Госпiтальний
Ефiрнi олiї одержують з рiзних частинрослин-ефiроносiв. Що є вихiдною сирвиною для одержання олiїлимону=Шкiрка плодiв
жних речовин, вид тароукупорювальних
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб в сумiшi з iншими лiкамиза рецептом Ф-1. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптецi=1 рiк, не враховуючи поточного
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб за рецептом Ф-3 за повнувартiсть. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптец=5 рокiв, не враховуючи поточного
З групи нестероїдних препаратiв протизапальної дiї при вагiтностi дозволенозастосуванняПарацетамолу
З метою бiльшого охоплення рiзнихринкiв фармацевтична фiрма ”Ньюфарм”частину своєї продукцiї реалiзовує черезфiрмовi аптеки, другу частину - через дистриб’юторiв i третю - через аптеки iншихвласникiв. Якi маркетинговi системи розподiлу використовує дана фiрмаБагатоканальнi маркетинговi системи
З пологового вiддiлення лiкарнi в аптеку надiйшла вимога на виготовлення розчину водню пероксиду. Якої концентрацiїрозчин слiд вiдпустити хворому, якщо урецептi не зазначена його концентрацiя=3%
За мiсцем нанесення розрiзняють рiзнiвиди мазей. Оберiть мiсце застосуванняректальних мазей:=Вводять у пряму кишку
За методами контролю якостi (МКЯ)при аналiзi лiкарського засобу, що нале-жить до групи фенолiв, пропонується про-вести реакцiю на фенольний гiдроксил.Який реактив (розчин) використовуєтьсядля цього тесту Залiза (III) хлорид
За органолептичними властивостямивода високоочищена являє собою прозору, безбарвну=iдину без смаку i запаху
За причиною виникнення розрiзняютьнаступнi види надзвичайних ситуацiйПрироднi, техногеннi, екологiчнi, соцiальнi
Завiдувач аптеки, використовуючи данi економiчного аналiзу торговельних накладень i витрат, розрахував обсяг реалiзацiї (товарообiг), при якому отриманийдохiд вiд реалiзацiї дорiвнюватиме витратам аптеки. Такий обсяг реалiзацiї називається=Точкою беззбитковостi
Завiдуючий аптекою ”Belladonna здiйснює регулярний контроль за дотриманням нормативно-правових документiв.Вкажiть, який вид контролю здiйснюється=Поточний
Завiдуючий аптекою планує залучитидо понаднормової роботи завiдуючу вiддiлом запасiв, яка має дитину-iнвалiда. Вкажiть, в якому випадку, згiдно чинного законодавства, це можливо:При досягненнi згоди мiж завiдуючимаптекою i завiдуючою вiддiлом запасiв
Завiдуючому аптекою ”Пiгулка” треба пiдтвердити звання провiзора-спецiалiста вищої категорiї. Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання йому необхiднопройти=Передатестацiйний цикл
Загальнi правила виписування рецептiв амбулаторним хворим регламентуються МОЗ України. На якiй формi рецептурного бланку виписуються психотропнi речовини у чистому виглядi за повнувартiсть?=Форма No3
Загальновживаною абревiатурою належної практики, яка вiдбиває вимоги допромислового виробництва лiкарських засобiв, є=GMP
Заготiвлю лiкарської рослинної сировини проводять в такий перiод вегетацiї,коли в нiй накопичується максимальна кiлькiсть основних дiючих речовин. Вкажiть термiн заготiвлi кори крушини=Навеснi, в перiод руху соку
зазначена лiкарем
Закордонна фармацевтична фiрма прагне запропонувати ринковi найкращий товар за високою цiною, яка повинна покрити витрати на науково-дослiдницьку роботу i виробництво високоякiсної продукцiї. Незважаючи на високу цiну, товар знаходить своїх покупцiв. Якi цiлi ставить фiрмаЗавоювання лiдерства з якостi продукцiї
Залежно вiд територiального поширення, обсягiв заподiяних або очiкуванихекономiчних збиткiв, кiлькостi людей, якiзагинули, розрiзняють такi рiвнi надзви-чайних ситуацiй=Загальнодержавнi, регiональнi, мiсцевi,локальнi
засобiв, вартiсть дiючих i допомiжних
засобу, рН шлункового соку хворого
Застосування парацетамолу одночасноз алкоголем супроводжуєтьсяПiдвищенням гепатотоксичної дiї параетамолу
Зберiгання рiзних категорiй товарiв iпродукцiї у складських примiщеннях аптеки за лiцензiйними вимогами має бути=порядкованим
Згiдно ДФУ лiкарськi форми, якi складаються з великого об’єму газу, диспергованого у рiдинi, мають назву=Пiна
Згiдно ДФУ стерильнi лiкарськi засоби, якi призначенi для введення в органiзмлюдини чи тварини шляхом iн’єкцiй, iнфузiй або iмплантацiй, мають назву=Парентеральнi
Згiдно ДФУ, етанол (96%) має наступнi=ластивостi=рить блакитним бездимним полум’ям
Згiдно з ДФУ твердi лiкарськi засобиз твердою або м’якою оболонкою рiзноїформи i мiсткостi мають назву=Капсули
Згiдно принципу своєчасностi надання медичної допомоги постраждалим вiднадзвичайних ситуацiй, спецiалiзована медична допомога повинна бути надана непiзнiше такої кiлькостi годин вiд моментураження=12
зеленого, пiлокарпiну
Змiст лiкувально-евакуацiйних заходiвпри наданнi медичної допомоги визначають два поняття: вид та обсяг медичної допомоги. Для медичного пункту баталь-йону характерний наступний вид медичноїдопомоги:Долiкарська (фельдшерська) медична допомога
Значну охолоджуючу дiю на запаленушкiру виявляють=Кольдкреми
зованi жири
Кiлькiснi показники рiзних видiв ме-дичного майна, якi встановленi для ме-дичних пiдроздiлiв, частин та установ i розрахованi на певний перiод їх роботи та певну кiлькiсть поранених i хворих цеНорми постачання
Кiлькiсне визначення фуросемiду, згiдно ДФУ, проводять методом кислотноосновного титрування в середовищi:=МФА
Кисневi балони, якi використовуютьсь в медичних приладах та апаратах маютьколiр i напис=Блакитний, ”кисень”
кова олiя
кокосове
Комплекс органiзацiйних лiкувальнопрофiлактичних, санiтарно гiгiєнiчних,протиепiдемiчних i евакуацiйних заходiв спрямованих на попередження i лiквiдацiю медико-санiтарних наслiдкiв НС - це=Медичне забезпечення за умов НС
 Контроль якостi ментолу рацемiчногоза ДФУ здiйснюють за показником=Оптичне обертання
 Контроль якостi рослинного лiкарського засобу ”Чистотiл великий” забезпечується кiлькiсним визначенням вмiстусуми=Алкалоїдiв у перерахунку на хелiдонiн
Концентрацiя i об’єм (маса) iзотонуючих, стабiлiзуючих добавок та iнших допомiжних речовин в ППК:=Вказується
кох дiючих речовин в однiй лiкарськiй
краплi
краплинами спирту, а потiм змiшує з пер-
Кредити, якi отримує аптека на термiнпонад три роки, вiдносяться до=овгострокових
Кроком до iнтеграцiї України в мiжна-родну систему забезпечення якостi лiкарських засобiв та гармонiзацiї законодавчоїi нормативної баз iз вiдповiдними норма-ми Європейського Союзу є впровадженняправил i вимогНастанов з якостi - належних практик уфармацiї
крохмаль
Лiкарськi засоби можуть вiдпускатисябезкоштовно та пiльгово за певним перелiком груп населення та категорiй захворювання. Який строк дiї безоплатних тапiльгових рецептiв=1 мiсяць
Лiкарськi засоби, в яких термiн придатностi закiнчився, в аптечнiй органiзацiїзберiгають= зонi карантину
Лiкарськi засоби, виготовленi в умовах аптеки, обов’язково пiдлягають внутрiшньоаптечному контролю. Який видвнутрiшньоаптечного контролю полягаєв перевiрцi загальної маси або об’єму екстемпорального лiкарського засобу, кiлькостi та маси окремих дозованих одиниць=iзичний контроль
Лiкарськi засоби, що зменшують проникнiсть судин, нормалiзують метаболiчнiпроцеси в судиннiй стiнцi та полiпшують нiй мiкроциркуляцiю, називаються=нгiопротектор
 Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. Для якого етапу єхарактерним високi стабiльнi прибутки тнизькi витрати на просування=рiлостi
Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. Для якого етапу є характерним високi витрати на формуванняпопиту та просування на ринку=иведення на ринок
Лiкарський препарат ”Альтабор” використовують для профiлактики та лiкування вiрусних захворювань. Яку рослиннусировину використовують для його виготовлення=Fructus Alni
лiкарських речовин
лiкарського засобу, комбiнування декiль-
Лiкарською рослинною сировиноючорницi звичайної є плоди та пагони. Запропонуйте хворому гiпоглiкемiчний засiб, до складу якого входять пагони чорницi=Арфазетин
Лiки нового типу характеризуютьсяпролонгованою дiєю, контрольованим вивiльненням дiючих речовин та їх цiльовимтранспортом до мiшенi. Виберiть лiкарськi форми нового поколiння - системидоставки лiкарського засобу=Трансдермальнi терапевтичнi системи
Лiцензiйнi умови мiстять вимоги доаптечних закладiв. Вкажiть, якою повинна бути мiнiмальна загальна площа примiщень для зберiгання лiкарських засобiв ваптецi=Не менше 10 кв.м
леного, метиленового синього, кислоти
лового, стабiлiзатора та готової емульсiї
Мiж завiдувачем аптекою i його пiдлеглою виник трудовий спiр. Вкажiть, доякого органу, згiдно чинного законодавства, можуть звернутися учасники трудового спору для його вирiшення=Народний суд
Мiжнароднi правила тлумачення торгових термiнiв ”Iнкотермс” застосовуються для=овнiшньоекономiчних контрактiв
Мiнералокортикоїднi ефекти найбiльвираженi уГiдрокортизону
Мiська лiкарня перерахувала аптецiчерез банк аванс в розмiрi 300 тис. грн.Аптека вiдпустила мiськiй лiкарнi товарна 250 тис. грн. Назвiть вид заборгованостi аптеки:=редиторська
Мазi густої консистенцiї iз вмiстом порошкоподiбних речовин понад 25% маютьназву:=Пасти
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнiта дифiльнi. Виберiть визначення термiну”лiпофiльнiсть”=Здатнiсть змiшуватись з жирами аборозчинятися в них i не змiшуватися з водою
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнii дифiльнi. Дайте визначення гiдрофiльностi=Здатнiсть змiшуватись з водою або
Матерiальнi засоби, що призначенi для надання медичної допомоги, лiкування та профiлактики бойових уражень i захворювань, виконання рiзних дiагностичних та допомiжних заходiв визначається як=Медичне майно
Медичне майно, яке зберiгається в недоторканих запасах з термiном придатностi 5 рокiв, повинно мати запас термiну придатностi при оновленнi не менше=2-х рокiв
Медичне страхування є одним з видiвстрахової дiяльностi. Вкажiть серед наведеного об’єкт медичного страхування=доров’я
метаболiзму та видiлення
Метою надання першої медичної до-помоги є врятування життя ураженого,усунення впливу уражаючого чинника,що продовжує дiяти, та швидка евакуа-цiя iз поля бою. Який оптимальний тер-мiн (з моменту отримання ураження) на-дання першої медичної допомоги ураженим отруйними речовинами нервовопаралiтичної дiї=5-10 хвилин
Метою первинної обробки лiкарськоїрослинної сировини, яка проводиться безпосередньо пiсля збору, є=Усунення органiчних та мiнеральнихдомiшок
ми допустимого вiдхилення
мл
мл
мл
мл
мл
Можливiсть виконання всiх завдань сучасної системи лiкувально-евакуацiйногозабезпечення поранених та хворих в надзвичайних ситуацiях залежить вiд дотримання основних принципiв, таких як:Своєчаснiсть, послiдовнiсть, спадкоємнiсть та медична реабiлiтацiя поранених тахворих
мурашиної, сiрчаної
На деяких пiдприємствах передбаченаробота в нiчний час. Нiчним вважаєтьсячас= 22 години до 6 години
На лiкарський засiб N видано розпорядження про встановлення тимчасової заборони. Це розпорядження приймаєтьсястроком не бiльше як=90 днiв
На нещодавно вiдкритому фармацевтичному пiдприємствi створена служба охорони працi. Її функцiї може виконувати група спецiалiстiв (один спецiалiст)в порядку сумiсництва, якщо на пiдприємствi працює:Менше 50 чоловiк
На пiдприємство надiйшла партiя алтеїкоренiв (Althaeae radiх). За якою групоюбiологiчно активних речовин проводятьстандартизацiю згiдно вимог ДФУ=Полiсахаридiв
На пiдприємство надiйшла партiянаперстянки пурпурової листя (Digitalispurpureaе folium). Який метод згiдно вимог ДФУ використовують для кiлькiсноговизначення серцевих глiкозидiв=Спектрофотометрiя
На пiдставi медичного висновку жiн-кам надаються вiдпустки у зв’язку з вагi-тнiстю i пологами. Яка тривалiсть такоївiдпустки=126календарних днiв
На фармацевтичному пiдприємствi заробiтна плата виплачується працiвникам у термiни, установленi колективним договором два рази на мiсяць. Промiжок часу мiж виплатами не повинен перевищувати=16 календарних днiв
На фармацевтичному пiдприємствi успiвробiтника виявлено недостатнiй рiвень знань з питань охорони працi. У якийтермiн вiн повинен пройти повторне навчання i перевiрку знань?1 мiсяць
Назвiть вид контролю, який полягаєв iдентифiкацiї та визначеннi кiлькiсноговмiсту речовин, що входять до складу екстемпоральних лiкарських засобiв=iмiчний контроль
Назвiть групу бiологiчно активних речовин, за вмiстом яких, вiдповiдно до монографiї ДФУ, здiйснюють контроль якостi кори дуба=Танiни
Назвiть найбiльш безпечний та ефективний глюкокортикоїд для лiкуванняхвороби Крона=удесонiд
Назвiть органiзацiю, яка є розробником Державної Фармакопеї України:ДП ”Український науковий фармакопейний центр якостi лiкарських засобiв”
Назвiть основне повноваження Європейської органiзацiї по випробуванням тасертифiкацiї=онтроль належного функцiонуваннясистеми сертифiкацiї
Назвiть препарат вибору для лiкуваннатипової пневмонiї=зитромiцин
Назвiть спiвробiтника аптечного закладу, до обов’язкiв якого вiдносять здiйснення ведення реєстру лiкарських засобiв, якi надiйшли до суб’єкта господарювання:Уповноважена особа
Назвiть статтю ДФУ, яка регламентуєякiсть апiрогенних субстанцiй для фармацевтичного застосування=.6.8. ”Пiрогени”
Назвiть фармакотерапевтичну групу,до якої вiдносять лiкарський засiб рослинного походження ”Пiвонiї настойка”=Седативнi засоби
Назвiть характерну особливiсть плодiвстручкового перцю, яку регламентує вiдповiдна монографiя ДФУ=Сировина має дуже пекучий смак
Назвати речовину, яка утворює плiвкове покриття таблеток, розчинне лише вкишковому соцi:=Ацетiлфталiлцелюлоза
Наркотичнi (психотропнi) комбiнованi лiкарськi засоби, якi пiдлягаютьпредметно-кiлькiсному облiку, виписуються на рецептурних бланках форми:Органiзацiя, управлiння та економiка фармацiї 6=-1
Наркотичнi, психотропнi та отруйнi лiкарськi засоби в аптецi мiстяться в спецiальних штангласах, на яких:Бiлими лiтерами на чорному фонi нанесено назву препарату i його вищi разову та добову дози
Натрiю салiцилат кiлькiсно визначаютькислотно-основним титруванням у неводному середовищi: титрант - 0,1М розчинкислоти хлорної, iндикатор - розчин нафтолбензеїну, розчинник=ислота оцтова безводна
наявнiсть патологiчних процесiв в органах
Не пiдлягають стерилiзацiї очнi краплi=до складу яких входить=Коларгол
нення
нового синього, гiдрокортизону
новонароджених
ної сировини
Номенклатура спиртових розчинiвпромислового виробництва включає наступнi препарати=Розчин йоду, камфори, дiамантовогоеленого, метиленового синього, кислотимурашиної, борної, салiцилової
Оберiть iз перелiчених лiкарських заобiв препарат психотропної дiї=енiбут
Оберiть ефективний лiкарський препарат iз снодiйною дiєю:Фенобарбiтал
Оберiть лiкарський засiб, що використовується для лiкування СНIДу=итонавiр
Оберiть метод, за допомогою якогопiд час заводського виробництва парентеральних лiкарських засобiв видаляютьпiрогеннi речовини=Термiчна обробка при 120oC
Оберiть органолептичнi характеристики глюкози моногiдрату вiдповiдно до вимог ДФУ=ристалiчний порошок бiлого кольоруiз солодким смаком
Оберiть протигрибковий засобiв, що тосовується тiльки мiсцево=лотримазол
Оберiть статтю ДФУ, за якою здiйснюють випробування для контролю якостiнестерильних субстанцiй для фармацевтиного застосування:5.1.4. ”Мiкробiологiчна чистота лiкарських засобiв”
Оберiть термiн, який характеризуєфармацевтичнi препарати, одержанi з екстрактiв природних вихiдних матерiалiв,що мiстять речовини, якi викликають абопровокують гiперчутливiсть=лергеннi продукти
Однiєю iз функцiй ”паблiк рилейшнз”є повiдомлення про дiяльнiсть фармацевтичного пiдприємства, його можливостi,лiкарськi засоби. Ця функцiя має назву=Iнформацiйна
Одним iз найважливiших роздiлiв захисту вiд зброї масового ураження є медичний захист, до якого належить заходи дляпрофiлактики уражень, лiкування i вiдновлення боєздатностi особового складу.З особового складу вiйськовослужбовцiв забезпечується табельним iндивiдуальним медичним оснащенням=Всi вiйськовослужбовцi без винятку
олiя
Органiзований вивiз населення iз небезпечних районiв в безпечнi для постiйного проживання називають=Вiдселення
Органи i тканини тваринного походження є важливим джерелом сировинидля виробництва ферментiв. Оберiть знижче перерахованих фермент, що одержують з слизової оболонки шлунку свиней:=Пепсин
 Основне призначення польової фармацевтичної лабораторiї це - виготовлення впольових умовах=Лiкарських засобiв (за скороченоюноменклатурою) для парентеральноговведення
останню чергу, як летку речовину
Пiд час iдентифiкацiї фенолу, згiднДФУ, яка саме утворюється сполука, привзаємодiї фенолу з бромною водою, у результатi чого випадає осад бiлого кольору=,4,6-Трибромфенол
Пiд час iнтенсивних бойових дiй поста-чання медичним майном вiйськових ча-стин (пiсля подання вiдповiдної доповiдi та за скороченою номенклатурою) можездiйснюватись:Щодобово
Пiд час обстрiлу блокпосту сержантотримав дотичне поранення м’яких тканин лiвого передплiччя. Самостiйно наклав собi пов’язку, за медичною допомогою не звертався. Згiдно характеристикита класифiкацiї санiтарних втрат цей поранений вiдноситься до осiб, якi=Не є санiтарною втратою
Пiд час приймання доксициклiну пацiєнт застосовував молочнi продукти. Дояких наслiдкiв це може призвести?Сповiльнення всмоктування антибiотика
Пiд час промислового виробництва ректальних лiкарських форм - суппозиторiїв, використовують рiзнi основи. Оберiтьз нижченаведених - лiпофiльнi:Масло какао, вiтепсол, естаринум,лазупол
Пiдкажiть лiкарю, при яких станах НЕ ПОКАЗАНО призначення β-адреноблокаторiв:A.=iпотиреоз
Пiдприємство-виробник планує продавати новий лiкарський засiб через оптовi фармацевтичнi фiрми. Який вид каналу розподiлу планується використати=Однорiвневий
Пiдроздiли МВС з метою розгону мiтингу на центральнiй площi столицi використали ручнi гранати, спорядженi отруйними речовинами. У багатьох манiфестантiв зразу ж з’явились головний бiль, пер-шiння в носоглотцi, нестримний каш