https://pastein.ru/t/Wu

  скопируйте уникальную ссылку для отправки


a=['Petrov', 'Nekrasov', 'Kravtsov', 'Negoda', 'Tutov', 'Gdetov', 'Khoroshiy', 'Rezov', 'Drozdov', 'Popov', 'Ershov', 'Kutoy', 'Caterov', 'Suvorov', 'Lobkov', 'Korzhov', 'Sever', 'Pak', 'Zykov', 'Gopov']
name=input()
i=1
while name==a:
    i+=1
print('Искомая фамилия находится на ')