https://pastein.ru/t/IU

  скопируйте уникальную ссылку для отправки


Аналiтична методика для лiкарськоїсубстанцiї не потребує =Вiдтворення фармакопейної методики
Ангiопротекторна дiя антиагрегантiвумовлена гальмуваннямA. Адгезiї та агрегацiї тромбоцитiв
Аптека готових лiкарських засобiвздiйснює фармацевтичну дiяльнiсть напiдставi лiцензiї на:Роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв за безоплатними =Iнвалiди з дитинства I та II групи вiкомпiсля 16-ти рокiв
Аптека здiйснює вiдпуск лiкарських засобiв на безоплатних та пiльгових умовах. =Хворi на СНIДта ВIЛ-iнфiкованi
Аптека медичної роти має наступнівиробничi дiлянки=Рецептурна, асистентська, асептична матерiальна, мийна
Аптечна мережа формує номенклатурний перелiк лiкарських засобiв залежносортиментну полiтику
Асистентська аптеки вiйськового польового госпiталю розгортається за допомогою комплекту=Комплекту Г-5 ”Аптека - асистентська”
Асортимент аптечних закладiв характеризується певними показниками. Рiзноманiтнiсть варiантiв однiєї товарноїодиницi або однiєї асортиментної групи- це=Глибина асортименту
Бiологiчна доступнiсть лiкарських препаратiв визначається методом=Фармакокiнетичним
Банк надає аптецi грошовi кошти тимчасове користування на певний перiодi пiд вiдсоток. Це=редитбництва
Бухгалтер аптеки нарахував провiзорусуму вiдпускних. Вкажiть, яка сума виплат,при розрахунку вiдпускних, не включається в сукупний дохiд працiвника=Матерiальна допомога
В аптеку звернулась молода жiнка зпроханням вiдпустити їй протизапальнийта =Трава золототисячника, коренi любистку, листки розмарину
В аптеку надiйшла партiя лiкарськоїрослинної сировини тирличу жовтого коренi. Вмiст яких дiючих речовин є ознакою доброякiсностi сировини?=Iридоїди
В аптеку надiйшов безоплатний рецепт на етиловий спирт хворому на цукровий дiабет. Яку кiлькiсть спирту (грам) намiсяць може вiдпустити провiзор такому хворому безоплатно=. 100
В аптецi ”АА” наявнi лiкарськi засобивироби медичного призначення, лiкувальна косметика тощо. Який показник аптечного асортименту охарактеризовано вище=Ширина
В аптечних закладах встановлюєтьсяпевна тривалiсть робочого часу. Для працiвникiв,зайнятих на роботах зi шкiдливими умовами працi, вона становить=36годин на тиждень
В обiг аптеки введено новий лiкарський засiб. При пiдведеннi пiдсумкiв йогореалiзацiї i плануваннi на перспективу необхiдно орiєнтуватися н=опит, що формується
В рецептурно-виробничий вiддiл аптеки звернувся пацiєнт з рецептом для приготування емульсiйного лiнiменту. Длястабiлiзацiї амiачного лiнiменту застосовують=Олеїнову кислоту
В якому документi аптеки прописанопорядок вилучення з обiгу та подальшого знищення (утилiзацiї) неякiсних лiкарських засобiв?=армацевтичний аналiз лiкарських засобiв 25=лан термiнових дiй
Вiддiл маркетингу проводить аналiзринку за типом клiєнтiв. Вкажiть для якого ринку характернi окремi особи чи сiм’ї,що купують лiкарськi засоби для задоволення особистих потреб=Споживчий ринок
Вiдомо, що перiод напiввиведення теофiлiну, який метаболiзується у печiнцi,збiльшується у 2,5-3 рази у хворих н=Цироз печiнки
Вiдповiдно до курсу України на iнтеграцiю до ЄС, Державна ФармакопеяУкраїни була гармонiзована зЄвропейською фармакопеєю
Вiдповiдно до монографiї ДФУ ”Ginseng radix”, кiлькiсне визначення Гiнсенозид
Вiдповiдно до правил належної виробничої практики, новi аналiтичнi методики =алiдацiю
Великомасштабна аварiя або iнша подiя, що призводить до важких, трагiчнихнаслiдкiв називається:Катастрофа
Виберiть титриметричний метод та iндикатор для кiлькiсного визначення натрiю гiдрокарбонату:Ацидиметрiя, метиловий оранжевий
Види аптечного контролю, що проводяться на стадiї приготування розчинiв дляiн’єкцiй в польових умовахПисьмовий, опитувальний, органолептичний, фiзичний, хiмiчний
Визначення за ДФУ ”твердi однодозовi лiкарськi засоби, якi можуть бути =Супозиторiїв
Визначення кiлькiсного вмiсту ефiрнихолiй в лiкарськiй рослиннiй сировинi згiдно вимог Державної Фармакопеї України проводиться методом=Перегонки з водяною парою
Випробування на розпадання таблетокi капсул проводять при температурi=37C
Виробництво лiкарських засобiв, оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами вiдносяться до видiв господарськоїдiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.
Виробництво стерильних лiкарськихзасобiв проводять у примiщеннях=З класом чистоти В
Виробництво таблеток включає рiзнiтехнологiчнi стадiї. Якi операцiї включаєстадiя вологого гранулювання=Змiшування порошкiв, зволоження,
Вкажiть антибiотик, при виготовленнiочних крапель якого використовують стерилiзацiю текучою парою при 100oC 30хвилин=Левомiцетин
Вкажiть бiофармацевтичнi фактори,якi необхiдно враховувати в технологiї лiкiв=Фiзико-хiмiчний стан субстанцiй, природа i кiлькiсть допомiжних речовин,технологiчнi процеси
Вкажiть види побiчної дiї, якi не залежать вiд дози препарату:Алергiчнi
Вкажiть документ, який являєтьсяосновою для вiдпуску iндивiдуально виготовлених лiкiв з аптеки=Квитанцiя
Вкажiть кiлькiсть розчинника (мл), необхiдну для розчинення 1 г речовини, якуДФУ описує термiном ”дуже легко розчинний”= До 1 мл
Вкажiть концентрацiю спирту етилового, згiдно вимог НТД, необхiдну для приготування розчину кислоти борної 2 %=70%
Вкажiть лiкарську рослинну сировину яка, згiдно з монографiєю ДФУ, має характерний неприємний запах=Дурману листя
Вкажiть назву лiкарської рослинної сировини, яка дозволена до використання злiкувальною метою органами МОЗ України=Офiцинальна
Вкажiть особливостi технологiї розчинуфурацилiну для обробки ран в польовихумовах=Розчинення в iзотонiчному розчинiнатрiю хлориду при нагрiваннi
Вкажiть показник, визначення якогопроводять для лiкарської рослинної сировини, що мiстить речовини, якi утворюють у водi колоїднi сумiшi=Показник набухання
Вкажiть термiн роботи для працiвника який надає право отримання вiдпустки=Шести мiсяцiв безперервної роботи наданому пiдприємствi
Вкажiть характерну ознаку лiкарськоїрослинної сировини квiток лаванди, регламентовану ДФУ=Сильний ароматний запах
Вкажiть, для яких працiвникiв аптеквстановлюється скорочена тривалiсть робочого часу=Для працiвникiв зайнятих приготуванням екстемпоральних лiкiв, розфасуванням та їх контролем
Вкажiть, при приготуваннi якого розчину для iн’єкцiй флакони заповнюють на2/3 об’ємуНатрiю гiдрокарбонату
Вкажiть, якi переваги має мелоксикампорiвняно з iншими нестероїдними протизапальними засобами:Мiнiмальна побiчна дiя на травнийканал
Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання потрiбно пройти Вторинна спецiалiзацiя
Вкажiть, який лiкарський засiб вважається засобом вибору для лiкування артерiальної гiпертензiї у хворих iз супутнiмцукровим дiабетом=налаприл
Вкажiть, яку матерiальну вiдповiдальнiсть несе касир аптечного пiдприємства=Iндивiдуальну
Вмiст домiшки морфiну, вiдповiдно довимог ДФУ, контролюють при випробуваннi якостi субстанцiї=одеїну
Внаслiдок обстрiлу прикордонної застави терористами з територiї?Перша медична та долiкарська
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками.?=Технологiя
Внутрiшнє середовище органiзацiї визначається внутрiшнiми чинниками. Рольякого чинника визначається здiбностямиквалiфiкацiєю, обдарованiстю, освiтою,потребами, ставленням до працi, життєвими цiнностями=Люди
Вода ароматна, виписана в прописi рецепта в якостi дисперсiйного середовища,при виготовленнi мiкстур додається=В першу чергу
Вода для iн’єкцiй стерильна за вимогами ДФУ не повинна мiстити речовин,що окиснюються. Який реактив (розчин)використовує провiзор-аналiтик для виявлення цiєї домiшки?Калiю перманганат
Воєнно-польова технологiя виготовлення екстемпоральних рiдких ==Вода
Всi екстемпоральнi лiкарськi засоби(ЕЛЗ) пiдлягають нутрiшньоаптечномуконтролю. Який вид контролю полягаєу перевiрцi вiдповiдностi упаковки ЕЛЗфiзико-хiмiчним властив=Контроль при вiдпуску
Всi лiкарськi засоби, якi надходять ваптеку, повиннi пройти вхiдний контроль==повноважена особа, призначена наказом керiвника суб’єкта господарювання
Вумовах лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї провiзор у аптецi готуєрозчини ==24 годин
Вумовах надзвичайної ситуацiї лiкарськi засоби короткочасно потрапили=0,9% розчин натрiю хлориду
Вумовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати прибирання аптеки.=Не рiдше 2-х разiв на добу iз застосуванням дезiнфекцiйного розчину
Вумовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки унаметах. =Полiетиленова плiвка
Вумовах надзвичайної ситуацiї необхiдно органiзувати розгортання аптеки=:=Обтягнути 2-3 шарами щiльної полiетиленової плiвки
Вхiдний контроль якостi лiкарських засобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi==iзуальнi
Вхiдний контроль якостi лiкарськихзасобiв в аптеках здiйснює уповноваженасоба, яку призначають наказом=ерiвника суб’єкта господарювання
Глiцерин до складу гiдрофiльних основвводять з метою=Зменшення висихання
День виплати працiвникам аптечногозакладу заробiтної плати збiгається з вихiдним днем. У цьому випадку заробiтна плата виплачується:Напередоднi
Державна фармакопея України (ДФУ)мiстить загальнi вимоги до лiкарських засобiв=:Воднi розчини
Державний контроль за дотриманнямвимог законодавства щодо забезпеченняякостi =ержавна служба України з лiкарськихзасобiв
Державний контроль якостi лiкарськихзасобiв пiд час оптової та роздрiбної тор-гiвлi ==iкарських засобiв, що виготовляються(в умовах аптеки), зберiгаються, транспор-туються та реалiзуються з порушеннямдiючих норм i правил, та в разi виникненнясумнiву щодо їх якостi
Дитинi 6-ти рокiв, як вiдхаркуючий засiб прописано рослинний препарат ”Пертусин”. Яка ЛРС лежить в основi даногопрепарату?Чебрець повзучий
Для зберiгання готiвки використовуються рiзнi види рахункiв у банку. ==Поточний
Для калiбрування рефрактометрiв застосовуються еталоннi рiдини або водадистильована, показник заломлення якоїпри температурi 20oC повинен мати такезначення=1,3330
Для пiдбору фiльтруючого протигазу типу ГП-5 вимiрюють сантиметровоюстрiчкою=Вертикальний розмiр обхвату голови
Для пiдвищення опору органiзму iнфекцiйним захворюванням використовуютьлiкарський препарат ”Iммунал”, що виготовлений на основi БАР=Ехiнацеї пурпурової
Для приготування 200 мл настою з коренiв алтеї, необхiдно взяти коренiв алтеїта води очищеної у спiввiдношеннi:Алтеї коренiв 10,0, води очищеної 200,0
Для приготування рiдких лiкарськихзасобiв в польових умовах, якщо у пропису немає спецiальних вказiвок, використовується вода=Очищена
Для профiлактики i лiкування гастропатiй, спровокованих прийомом НПЗЗ,рекомендується профiлактичний прийопрепарату=мепразол
Для розрахунку з покупцями пiд час вимкнення електроенергiї або ремонту РРО = Державнiй фiскальнiй службi України
Для укрiплення матерiально-технiчноїбази завiдувач аптеки вирiшив ==Первiсна
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням запропонувати лiкарську =:Polygoni persicariae herba
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням надати засiб, виготовлений на ==Холосас
До аптеки звернувся пацiєнт з проханням рекомендувати комбiнований ==Уролесан
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр для збудженняапетиту. Вкажiть сировину, яку провiзорможе рекомендувати у такому випадкуПолину гiркого трава, деревiю квiтки
До аптеки звернувся хворий з проханням вiдпустити йому збiр кровозупинноїдiї. Вкажiть сировину, яку провiзор можерекомендувати у даному випадку=Кропиви листки
До аптеки звернувся хворий з рецептом на приготування емульсiї олiї соняшникової, ==Змiшують з олiєю соняшниковою
До додаткових ефектiв макролiдiв належить=муномодулюючий
До зовнiшнього сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного пiдроздiлу вiдносять:Зелений хрест
До лiкарських засобiв рослинного походження, що використовується для корекцiї кислотоутворюючої функцiї шлунка,вiдносяться=Сiк подорожника великого (Plantagomajor L.)
До небезпечних проявiв побiчної дiї лiкiв належить канцерогенна дiя (вiд лат.cancer - рак), тобто здатнiсть викликатиЗлоякiснi пухлини
До провiзора звернувся вiдвiдувачаптеки з проханням порекомендувати йому препарат ==”Гепабене”
До яких засобiв належать протигази=Захисту дихальних шляхiв
До якого стандарту фармацевтичного управлiння вiдносять сукупнiсть правилi==алежна фармацевтична практика(GPP)
До якої групи препаратiв належитСальбутамол=-2-агонiстiв короткої дiї
Дозована м’яка лiкарська форма длязовнiшнього застосування у виглядi пластирiв та плiвок має назву:=Трансдермальна терапевтична система
Документ, виданий виробником про вiдповiднiсть серiї лiкарського засобу вимогам, установленим пiд час його реєстрацiїв Українi - це=ертифiкат якостi виробника
Документ, який установлює правила,загальнi принципи чи характеристики рiзних видiв дiяльностi або їх результатiв,має назву:Нормативний документ
Допомiжною речовиною, яка у складiлiкарського косметичного засобу одночасно може виконувати функцiї розчинникай консерванта, є=Спирт етиловий
Дослiдження бiоеквiвалентностi проводять на добровольцях, якi:=Оцiнюються як здоровi
Дотримання аптечними закладами Лiцензiйних умов провадження господарської==лановi та позаплановi
Дубильнi речовини проявляють в’яжучу, протизапальну, антимiкробну дiю i =?.Myrtilli fructus
Екстемпорально приготованi мазi зберiгають при належному температурномурежимi=Не бiльше 10 дiб
Етап медичної евакуацiї, який забезпечує збереження життя постраждалих нашляхах евакуацiї їх в стацiонарнi лiкарнянi заклади, має назву=Догоспiтальний
Етап медичної евакуацiї, який забезпе-чує надання постраждалим всього об’ємумедичної допомоги та лiкування до остаточного результату, визначається як=Госпiтальний
Ефiрнi олiї одержують з рiзних частинрослин-ефiроносiв. Що є вихiдною сирвиною для одержання олiїлимону=Шкiрка плодiв
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб в сумiшi з iншими лiкамиза рецептом Ф-1. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптецi=1 рiк, не враховуючи поточного
З аптеки вiдпущено наркотичний лiкарський засiб за рецептом Ф-3 за повнувартiсть. Скiльки повинен зберiгатись даний рецепт в аптец=5 рокiв, не враховуючи поточного
З метою бiльшого охоплення рiзнихринкiв фармацевтична фiрма ”Ньюфарм”==Багатоканальнi маркетинговi системи
З пологового вiддiлення лiкарнi в аптеку надiйшла вимога на виготовлення розчину водню пероксиду. Якої концентрацiїрозчин слiд вiдпустити хворому, якщо урецептi не зазначена його концентрацiя=3%
За мiсцем нанесення розрiзняють рiзнiвиди мазей. Оберiть мiсце застосуванняректальних мазей:=Вводять у пряму кишку
За органолептичними властивостямивода високоочищена являє собою прозору, безбарвну=iдину без смаку i запаху
За причиною виникнення розрiзняютьнаступнi види надзвичайних ситуацiйПрироднi, техногеннi, екологiчнi, соцiальнi
Завiдувач аптеки, використовуючи данi економiчного аналiзу торговельних накладень==Точкою беззбитковостi
Завiдуючий аптекою ”Belladonna здiйснює регулярний контроль за дотриманням нормативно-правових документiв.Вкажiть, який вид контролю здiйснюється=Поточний
Завiдуючий аптекою планує залучитидо понаднормової роботи завiдуючу вiддiлом =:При досягненнi згоди мiж завiдуючимаптекою i завiдуючою вiддiлом запасiв
Завiдуючому аптекою ”Пiгулка” треба пiдтвердити звання провiзора-спецiалiста вищої категорiї. Вкажiть, який вид пiслядипломного навчання йому необхiднопройти=Передатестацiйний цикл
Загальнi правила виписування рецептiв амбулаторним хворим регламентуються =?=Форма No3
Загальновживаною абревiатурою належної практики, яка вiдбиває вимоги допромислового виробництва лiкарських засобiв, є=GMP
Заготiвлю лiкарської рослинної сировини проводять в такий перiод вегетацiї,коли в нiй накопичується максимальна кiлькiсть основних дiючих речовин. Вкажiть термiн заготiвлi кори крушини=Навеснi, в перiод руху соку
Закордонна фармацевтична фiрма прагне запропонувати ринковi найкращий товар =Завоювання лiдерства з якостi продукцiї
Залежно вiд територiального поширення, обсягiв заподiяних або очiкуванихекономiчних =Загальнодержавнi, регiональнi, мiсцевi,локальнi
Застосування парацетамолу одночасноз алкоголем супроводжуєтьсяПiдвищенням гепатотоксичної дiї параетамолу
Зберiгання рiзних категорiй товарiв iпродукцiї у складських примiщеннях аптеки за лiцензiйними вимогами має бути=порядкованим
Згiдно ДФУ лiкарськi форми, якi складаються з великого об’єму газу, диспергованого у рiдинi, мають назву=Пiна
Згiдно ДФУ стерильнi лiкарськi засоби, якi призначенi для введення в органiзмлюдини чи тварини шляхом iн’єкцiй, iнфузiй або iмплантацiй, мають назву=Парентеральнi
Згiдно ДФУ, етанол (96%) має наступнi=ластивостi=рить блакитним бездимним полум’ям
Згiдно з ДФУ твердi лiкарськi засобиз твердою або м’якою оболонкою рiзноїформи i мiсткостi мають назву=Капсули
Згiдно принципу своєчасностi надання медичної допомоги постраждалим =12
Змiст лiкувально-евакуацiйних заходiвпри наданнi медичної допомоги визначають два:Долiкарська (фельдшерська) медична допомога
Значну охолоджуючу дiю на запаленушкiру виявляють=Кольдкреми
Кiлькiснi показники рiзних видiв ме-дичного майна, якi встановленi для ме =Норми постачання
Кiлькiсне визначення фуросемiду, згiдно ДФУ, проводять методом кислотноосновного титрування в середовищi:=МФА
Кисневi балони, якi використовуютьсь в медичних приладах та апаратах маютьколiр i напис=Блакитний, ”кисень”
Комплекс органiзацiйних лiкувальнопрофiлактичних, санiтарно гiгiєнiчних,протиепiдемiчних i евакуацiйних заходiв спрямованих на попередження i лiквiдацiю медико-санiтарних наслiдкiв НС - це=Медичне забезпечення за умов НС
Контроль якостi ментолу рацемiчногоза ДФУ здiйснюють за показником=Оптичне обертання
Контроль якостi рослинного лiкарського засобу ”Чистотiл великий” забезпечується кiлькiсним визначенням вмiстусуми=Алкалоїдiв у перерахунку на хелiдонiн
Концентрацiя i об’єм (маса) iзотонуючих, стабiлiзуючих добавок та iнших допомiжних речовин в ППК:=Вказується
Кредити, якi отримує аптека на термiнпонад три роки, вiдносяться до=овгострокових
Лiкарськi засоби можуть вiдпускатисябезкоштовно та пiльгово за певним =1 мiсяць
Лiкарськi засоби, в яких термiн придатностi закiнчився, в аптечнiй органiзацiїзберiгають= зонi карантину
Лiкарськi засоби, виготовленi в умовах аптеки, обов’язково пiдлягають =iзичний контроль
Лiкарськi засоби, що зменшують проникнiсть судин, нормалiзують метаболiчнiпроцеси в судиннiй стiнцi та полiпшують нiй мiкроциркуляцiю, називаються=нгiопротектор
Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. Для якого етапу єхарактерним високi стабiльнi прибутки тнизькi витрати на просування=рiлостi
Лiкарський засiб проходить певнi етапи життєвого циклу. =иведення на ринок
Лiкарський препарат ”Альтабор” використовують для профiлактики та =Fructus Alni
Лiкарською рослинною сировиноючорницi звичайної є плоди та пагони. =Арфазетин
Лiки нового типу характеризуютьсяпролонгованою дiєю, контрольованим =Трансдермальнi терапевтичнi системи
Лiцензiйнi умови мiстять вимоги доаптечних закладiв. Вкажiть, якою  =Не менше 10 кв.м
Мiж завiдувачем аптекою i його пiдлеглою виник трудовий спiр. =Народний суд
Мiжнароднi правила тлумачення торгових термiнiв ”Iнкотермс” застосовуються для=овнiшньоекономiчних контрактiв
Мiська лiкарня перерахувала аптецiчерез банк аванс в розмiрi 300 тис. грн.Аптека вiдпустила мiськiй лiкарнi товарна 250 тис. грн. Назвiть вид заборгованостi аптеки:=редиторська
Мазi густої консистенцiї iз вмiстом порошкоподiбних речовин понад 25% маютьназву:=Пасти
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнiта дифiльнi. Виберiть визначення термiну”лiпофiльнiсть”=Здатнiсть змiшуватись з жирами аборозчинятися в них i не змiшуватися з водою
Мазевi основи за спорiдненiстю з водою подiляють на гiдрофiльнi, гiдрофобнii дифiльнi. Дайте визначення гiдрофiльностi=Здатнiсть змiшуватись з водою або
Матерiальнi засоби, що призначенi для надання медичної допомоги, лiкування та =Медичне майно
Медичне майно, яке зберiгається в недоторканих запасах з термiном придатностi 5 рокiв, повинно мати запас термiну придатностi при оновленнi не менше=2-х рокiв
Медичне страхування є одним з видiвстрахової дiяльностi. Вкажiть серед наведеного об’єкт медичного страхування=доров’я
Метою надання першої медичної до-помоги є врятування життя ураженого =5-10 хвилин
Метою первинної обробки лiкарськоїрослинної сировини, яка проводиться безпосередньо пiсля збору, є=Усунення органiчних та мiнеральнихдомiшок
На деяких пiдприємствах передбаченаробота в нiчний час. Нiчним вважаєтьсячас= 22 години до 6 години
На лiкарський засiб N видано розпорядження про встановлення тимчасової заборони.=90 днiв
На нещодавно вiдкритому фармацевтичному пiдприємствi створена служба охорони працi:Менше 50 чоловiк
На пiдприємство надiйшла партiя алтеїкоренiв (Althaeae radiх). За якою групоюбiологiчно активних речовин проводятьстандартизацiю згiдно вимог ДФУ=Полiсахаридiв
На пiдприємство надiйшла партiянаперстянки пурпурової листя =Спектрофотометрiя
На пiдставi медичного висновку жiн-кам надаються вiдпустки у зв’язку з вагi-тнiстю i пологами. Яка тривалiсть такоївiдпустки=126календарних днiв
На фармацевтичному пiдприємствi заробiтна плата виплачується працiвникам у=16 календарних днiв
На фармацевтичному пiдприємствi успiвробiтника виявлено недостатнiй рiвень знань з питань охорони працi. У якийтермiн вiн повинен пройти повторне навчання i перевiрку знань?1 мiсяць
Назвiть вид контролю, який полягаєв iдентифiкацiї та визначеннi =iмiчний контроль
Назвiть групу бiологiчно активних речовин, за вмiстом яких, вiдповiдно до монографiї ДФУ, здiйснюють контроль якостi кори дуба=Танiни
Назвiть найбiльш безпечний та ефективний глюкокортикоїд для лiкуванняхвороби Крона=удесонiд
Назвiть органiзацiю, яка є розробником Державної Фармакопеї України:ДП ”Український науковий фармакопейний центр якостi лiкарських засобiв”
Назвiть основне повноваження Європейської органiзацiї по випробуванням тасертифiкацiї=онтроль належного функцiонуваннясистеми сертифiкацiї
Назвiть препарат вибору для лiкуваннатипової пневмонiї=зитромiцин
Назвiть спiвробiтника аптечного закладу, до обов’язкiв якого вiдносять здiйснення ведення реєстру лiкарських засобiв, якi надiйшли до суб’єкта господарювання:Уповноважена особа
Назвiть статтю ДФУ, яка регламентуєякiсть апiрогенних субстанцiй для фармацевтичного застосування=.6.8. ”Пiрогени”
Назвiть фармакотерапевтичну групу,до якої вiдносять лiкарський засiб рослинного походження ”Пiвонiї настойка”=Седативнi засоби
Назвiть характерну особливiсть плодiвстручкового перцю, яку регламентує вiдповiдна монографiя ДФУ=Сировина має дуже пекучий смак
Назвати речовину, яка утворює плiвкове покриття таблеток, розчинне лише вкишковому соцi:=Ацетiлфталiлцелюлоза
Наркотичнi (психотропнi) комбiнованi лiкарськi засоби, якi пiдлягаютьпредметно-кiлькiсному облiку, виписуються на рецептурних бланках форми:Органiзацiя, управлiння та економiка фармацiї 6=-1
Натрiю салiцилат кiлькiсно визначаютькислотно-основним титруванням у =ислота оцтова безводна
Не пiдлягають стерилiзацiї очнi краплi=до складу яких входить=Коларгол
Номенклатура спиртових розчинiвпромислового виробництва включає наступнi препарати=Розчин йоду, камфори, дiамантовогоеленого, метиленового синього, кислотимурашиної, борної, салiцилової
Оберiть iз перелiчених лiкарських заобiв препарат психотропної дiї=енiбут
Оберiть ефективний лiкарський препарат iз снодiйною дiєю:Фенобарбiтал
Оберiть лiкарський засiб, що використовується для лiкування СНIДу=итонавiр
Оберiть метод, за допомогою якогопiд час заводського виробництва парентеральних лiкарських засобiв видаляютьпiрогеннi речовини=Термiчна обробка при 120oC
Оберiть органолептичнi характеристики глюкози моногiдрату вiдповiдно до вимог ДФУ=ристалiчний порошок бiлого кольоруiз солодким смаком
Оберiть протигрибковий засобiв, що тосовується тiльки мiсцево=лотримазол
Оберiть статтю ДФУ, за якою здiйснюють випробування для контролю якостiнестерильних субстанцiй для фармацевтиного застосування:5.1.4. ”Мiкробiологiчна чистота лiкарських засобiв”
Оберiть термiн, який характеризуєфармацевтичнi препарати, одержанi з =лергеннi продукти
Однiєю iз функцiй ”паблiк рилейшнз”є повiдомлення про дiяльнiсть =Iнформацiйна
Одним iз найважливiших роздiлiв захисту вiд зброї масового ураження є медичний захист,=Всi вiйськовослужбовцi без винятку
олiя
Органiзований вивiз населення iз небезпечних районiв в безпечнi для постiйного проживання називають=Вiдселення
Органи i тканини тваринного походження є важливим джерелом сировинидля :=Пепсин
Основне призначення польової фармацевтичної лабораторiї це - виготовлення впольових умовах=Лiкарських засобiв (за скороченоюноменклатурою) для парентеральноговведення
Пiд час iдентифiкацiї фенолу, згiднДФУ, яка саме утворюється сполука, =,4,6-Трибромфенол
Пiд час iнтенсивних бойових дiй поста-чання медичним майном вiйськових:Щодобово
Пiд час обстрiлу блокпосту сержантотримав дотичне поранення м’яких тканин лiвого =Не є санiтарною втратою
Пiд час приймання доксициклiну пацiєнт застосовував молочнi продукти. Дояких наслiдкiв це може призвести?Сповiльнення всмоктування антибiотика
Пiд час промислового виробництва ректальних лiкарських форм - суппозиторiїв,:Масло какао, вiтепсол, естаринум,лазупол
Пiдкажiть лiкарю, при яких станах НЕ ПОКАЗАНО призначення β-адреноблокаторiв:A.=iпотиреоз
Пiдприємство-виробник планує продавати новий лiкарський засiб через оптовi фармацевтичнi фiрми. Який вид каналу розподiлу планується використати=Однорiвневий
Пiдроздiли МВС з метою розгону мiтингу на центральнiй площi столицi =ОР подразливої дiї
Пiльговим категорiям пацiєнтiвякi проводять iн’єкцiї поза межамилiкувально- =100 г
Пiсля тривалого застосування диклофенаку натрiю у пацiєнта з’явились болi вшлунку, =Мелоксикам
Пацiєнт 65-ти рокiв 2 мiсяцi тому перенiс iнфаркт мiокарда. Для попередження тромбоутворення йому призначеноацетилсалiцилову кислоту. Визначте рацiональну добову дозу:100 мг
Пацiєнт протягом останнiх 3-х мiсяцiотримує дигiтоксин. В останнi умуляцiя
Перша медична допомога - це комплекс найпростiших медичних =На мiсцi поранення або в найближчому укриттi
Першими симптомами передозуваннпрепаратiв залiза є=iль у животi, дiарея, блювання
Порошки - це тверда лiкарська формадля внутрiшнього та зовнiшнього застосування,:=Важкоподрiбнюванi речовини
Порошки упаковують в пергаментнi капсули, якщо вони мiстять речовини:=Леткi i пахучi
Порядком контролю якостi лiкарськихзасобiв пiд час оптової та роздрiбної торгiвлi забороняється торгiвля певними видами лiкарських засобiв. =ермiном придатностi, що минув? Неякiснi лiкарськi засоби
Поставлено завдання з’ясувати економiчну i фiнансову спроможнiсть аптеки наперспективу =ентабельностi
Постачання медичного майна в мирнийчас вiйськовим частинам та медичним закладам, згiдно норм постачання, здiйснюється=На рiк
Працiвник аптечного закладу звiльняється у зв’язку з переходом на iншу роботу =В день звiльнення
Працiвник втратив працездатнiсть узв’язку з нещасним випадком на виробництвi =Фонду соцiального страхування України
Предметно-кiлькiсному облiку в аптеках пiдлягають комбiнованi ЛЗ. Вкажiть комбiнований ЛЗ, який НЕ ПIДЛЯГАЄПКО:=Мiстить кодеїн
Препарати ”Ново-пасит”, ”Алора”, використовують як транквiлiзуючi,=є=Пасифлори iнкарнатної трава
При виготовленнi гомеопатичних лiкарських засобiв число ступенiв=Три десяткових ступеня потенцiювання
При виконаннi аналiзу субстанцiї каль-цiю хлориду дигiдрату проводять реа-кцiї==iлого осаду, розчинного в розчинамонiаку
При виконаннi аналiзу субстанцiї кальцiю хлориду дигiдрату проводят=:Бiлого осаду, нерозчинного в оцтовiйкислотi
При виробництвi якого рiзновиду пластирiв використовують порошок насiння рослини родини Капустяних (Brassicaceae)=Гiрчичникiв
При здiйсненнi iдентифiкацiї зразкiлiкарської рослинної сировини методом=Плоди розторопшi плямистої (Sylibimariani fructus)
При здiйсненнi контролю якостi ДФУрегламентує визначення флуоресценцiї замонографiєю=.2.21. ”Флуориметрiя”
При здiйсненнi контролю якостi ДФУрегламентує проведення роздiлення, приякому рухома рiдка фаза перемiщуєтьсяпо капiлярах i поверхнi нерухомої фази,якою. ”Хроматографiя на паперi”
При здiйсненнi контролю якостi кофеїну вiдповiдно до статтi ДФУ контролюютьвмiст такої домiшки=еофiлiн
При здiйсненнi контролю якостi листярозмарину методом ТШХ аналiтик використовує таку стандартну речовину=Розмаринова кислота
При пiдвищеннi температури тiла у дитини вiком 2 роки препаратом вибору є=арацетамол
При приготуваннi лiкарських засобiвдля парентерального застосування викоистовують=оду для iн’єкцiй
При приготуваннi розчину фурацилiнудля обробки ран необхiдно використовувати iзотонiчний розчин:=Натрiю хлориду
При проведеннi випробувань на чистоту субстанцiй для фармацевтичного =арiю хлориду
При роботi аптеки в умовах протиепiдемiчного режиму рецепти виписують=Графiтовим олiвцем на пергаментному паперi
Прийом деяких лiкарських засобiв пiдчас вагiтностi збiльшують ризик =утагенний ефект
Примiщення аптечних закладiв пiдлягають вологому прибиранню iз =1 раз на мiсяць
Про факт закупiвлi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення свiдчать=Не менш 3 рокiв
Провiзор аптеки отримав завданнярозмiстити новий антацидний безрецептурний =У прикасовiй зонi
Провiзор при виготовленнi 1% розчину цитралю повинен використати спиртетиловий концентрацiї:=96%
Провiзор при виготовленнi рiдких лiкарських форм дозує за об’ємом i додаєдо розчину в останню чергу:=Настойки, рiдкi екстракти, сиропи смаковi
Провiзор при приготуваннi антисептичного розчину фурацилiну=Розчинив у очищенiй гарячiй водi
Провiзор-аналiтик визначає домiшкузалiза в лiкарському засобi згiдно вимогДФУ. =ожеве
Провiзор-аналiтик проводить iденти-фiкацiю бромiдiв за вимогами ДФУ. =овто-буре забарвлення хлороформно-го шару
Провiзор-аналiтик проводить iдентифiкацiю лiкарського засобу iз групи алкалоїдiв=Червоний
Провiзор-аналiтик проводить аналiзводи очищеної. =есслера
Провiзор-аналiтик проводить аналiзсубстанцiї калiю бромiду.:Утворення жовтого або оранжево-жовтого осаду
Провiзори i фармацевти повиннi проходити курси пiдвищення квалiфiкацiїодин раз на=’ять рокiв
Проведення аудиторської перевiркифармацевтичної фiрми замовлено аудитору. Що є пiдставою для його проведення?Договiр мiж аудитором та фармацевтичною фiрмою
Промислове виробництво виготовляєназальнi лiкарськi засоби. Оберiть мiсцезастосування даних лiкарських форм=Носова порожнина
Протаксованi рецепти реєструють увизначених документах облiку. Вкажiтьцей документ=Рецептурний журнал або квитанцiйна книга
Протаргол мiстить 8% окису срiбла. Уводi вiн утворює колоїднi розчини. =Висипати протаргол на поверхню водита залишати до повного розчинення
Протикашльовий засiб, що стимулюєутворення сурфактанту, це:Клiнiчна фармацiя 19=мброксол
Протягом дня касир аптеки здiйснює Xзвiт для перевiрки фактичної наявностiгрошей в касi.=Не визначенi
Процедура комплексного дослiдженнякомпонентного складу лiкарського засобу =армацевтична розробка
Процедура фактичного дозволу повноважених органiв на надходження нового=еєстрацiя
Рiдини, що мiстять етанол, додають домiкстури:=Останнiми в порядку збiльшення кон-
Рiзка вiдмiна препаратiв, що мiстятькофеїн, призводить до розвитку таких клiнiчних проявiв:=альмування ЦНС, сонливiсть, явищавтоми
Рецепти, на лiкарськi засоби, виписуються з вказiвкою МНН без торгової назви. =ЛЗ вiдносяться до ПКО
Розподiл поранених i хворих на групи за ознаками потреби в однорiдних =Медичного сортування
Розробка яких документiв є обов’язковим елементом системи якостi аптечногоскладу вiдповiдно до вимог належних пра-ктик?Стандартнi операцiйнi процедури(СОП)
Розчини для iн’єкцiй, якi виготовленi впольових умовах, пiдлягають аналiзу вибiрково, тобто один флакон з=Кожної серiї
Салiцилати iдентифiкують реакцiєю зрозчином залiза (III) хлориду за таким=алiтичним ефектомПоява фiолетового забарвлення
салiцилової, янтарної, соляної
Серед перечислених лiкарських засобiв у якостi протиревматичних використовують=иклофенак натрiю
Сироватки, вакцини належать до=Специфiчної профiлактики
Спiвробiтник аптеки ”Леге артiс” подав заяву в комiсiю з трудових спорiв. Вкажiть, в який термiн комiсiя повинна розглянути дану заяву=Не пiзнiше десяти днiв з дня поданнязаяви
Спiльна дiяльнiсть суб’єктiв господарювання України й=овнiшньоекономiчною
Стандартизацiю, що здiйснюється нарiвнi однiєї держави, вiдносять до:Нацiональної стандартизацiї стандартизацiя
Стерилiзацiя допомiжних матерiалiввiдбувається методом автоклавування притемпературi 120oC протягом:45 хв.
Студентам заочної форми навчаннязакладiв III-IV рiвня акредитацiї для виконанн =20 календарних днiв щорiчно
Субстанцiя сiрки для зовнiшнього застосування не повинна мати вiдчутногозапаху=2.3.4. ”Визначення запаху”
Сфера обмiну, що характеризується системою економiчних вiдносин=инок
Тара класифiкується за рiзними ознаками. Вкажiть, як розрiзняють тару за=Одноразову, багаторазову, iнвентарну
Термiн зберiгання води очищеної маєбути не бiльше=3 дiб
Термiн придатностi очних крапель, виготовлених в польових умовах з =Двох дiб
Технологiя у виробництвi твердих лiкарських форм з хiмiчно несумiсними iнгредiєнтами, це є:=Сухе напресування
Тимчасова непрацездатнiсть провiзора настала через професiйне захворювання. =100%
Тип емульсiї обумовлює, головним чином:=Природа i властивостi емульгатора
У бухгалтерському облiку користувачiв облiкової iнформацiї пiдроздiляють=правлiнський персонал
У вагiтної з термiном гестацiї 25 тижнiв дiагностовано артерiальну гiпертензiю.=льфаметилдопа
У вартiсть лiкарських засобiв пiд часреалiзацiї включено ПДВ. Вкажiть, куди =Пiдлягає сплатi в бюджет
У випадку сумнiвiв щодо якостi лiкарського засобу уповноважена особа аптечного складу з вхiдного контролю якостi лiкiв:Направляє зразки лiкарського засобу у територiальну iнспекцiю з контролюякостi для проведення лабораторних дослiджень
У виробництвi мазей використовуютьвелику кiлькiсть допомiжних=Масло какао, пальмоядрова олiя, масло
У гомеопатичнiй аптецi для виготовлення рiдкої лiкарської форми за=D 1
У Державнiй фармакопеї України(ДФУ) наведенi фiзичнi та фiзико-хiмiчнiметоди аналiзу =онкошарова хроматографiя
У жiнки ожирiння супроводжуєтьсяцукровим дiабетом. Порекомендуйте ЛР, =Цикорiй дикий
У зв’язку iз введенням в аптечний асортимент нових форм вiдомого анальгетик =На полицi на рiвнi очей
У пацiєнта iз сечокам’яною хворобоювиникла ниркова колiка. З метою:Спазмолiтичною дiєю
У перiод весняного гiповiтамiнозу, вiдвiдувач аптеки звернувся до провiзора з=A. Плоди шипшини та горобини
У практичнiй фармацiї використовують рiзнi види назв лiкарських засобiв =iжнародна непатентована назва
У рецептi на гомеопатичнi лiкарськiзасоби назву лiкарського засобу вказують=Латинською мовою в називному вiдмiнку
У хворого 60-ти рокiв пiсля емоцiйного перенапруження з’явився стискаючийбiль =Нiтроглiцерин
У хворого первинна вiдкритокутоваформа глаукоми. Який з агонiстiв альфа2-адренореце =лонiдин
У хворого розвинулась гостра серцеванедостатнiсть за лiвошлуночковим=iтрати
У хворого системне запальне ураженнясполучної тканини. Який препарат викличе зменшення всiх фаз запалення=ксаметазон
У хворої, яка страждає на гiпертонiчну хворобу, було дiагностовано синдромРейно.=4 год.
Угода про бригадну матерiальну вiдповiдальнiсть переоформляється у такомувипадку:=Вибуття з колективу 50% членiв вiд початкового складу
Укладка для наборiв хiрургiчних iнструментiв призначена:Для захисту хiрургiчних iнструментiв вiд пошкоджень, зберiгання та їх стерилiзацiї
Фармакологiчний ефект цефалоспори-нiв=актерицидний
Фармацевт аптеки працював у святковий день i вiдпрацьований час НЕ ВХОДИВ=У розмiрi середнього дводенного заробiтку
Фармацевт готує олiйну емульсiю. Длявведення до складу =Розчиняє ментол у олiї, призначенiй для
Фармацевт готує розчин для зовнiшнього застосування, використовуючи =Калiю перманганат
Фармацевт для приготування 250 мл вiдвару використав 15,0 подрiбненої ЛРС,=Корiнь вовчуга польового
Фармацевт отримав рецепт на приготування суспензiї з гiдрофiльною=Магнiю оксид
Фармацевтична iнформацiя - це необхiднi для належного здiйснення =аукова та практична
Фармацевтичне пiдприємство випускає сиропи. Вкажiть речовин =Консерванти
Фармацевтичний ринок виконує певнiфункцiї. Яка з них полягає у об =Iнформацiйна ферментизацiї
Флеботропнi препарати стимулюютвiдтiк кровi вiд вен нижнiх кiнцiвок тавпливають=енитан
Форма засобу лiкувальної косметики”шампунь” являє собою таку дисперснусистему:=Комбiнована
Хвора 45-ти рокiв має скарги на болв суглобах, ранкову скутiсть та тривалийчас=уДиспептичнi розлади
Хворий 65-ти рокiв пiсля перенесеноїоперацiї на черевнiй порожнин =викання
Хворий вернувся в аптеку з проханням вiдпустити йому рослинний лiкарс