https://pastein.ru/t/Cr

  скопируйте уникальную ссылку для отправки; You may customize this and other start-up templates; 
; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt

org 100h
mov ax, 5
jmp start
a dw 10 dup(?)
sms db 'Íå ââåäåíî íå÷åòíûõ ÷èñåë',0dh,0ah,'$'
sms1 db 0dh,0ah,'Ñóììà íå÷åòíûõ ÷èñåë ðàâíà: ','$'
g dw ?
xor cx,cx
start:
mov cx, 10
mov di,0
z1: call input
  xor bx,bx            
  mov a[bx+di],ax 
  add di,2
  loop z1
  
  
  mov bx,0
  z5:
  mov ax,a[bx]
  test ax,1
  jnz z2
  add bx,2
  cmp bx,20
  jz z8 
  jmp z5
z2:
add bx,2
mov cx,3
z3:
mov ax,a[bx]
add [g],ax
add bx,2
;add ax,a[bx]
loop z3
jmp z9

z8:
mov ax,3
int 10h
		mov dx, offset sms
		mov ah, 9
		int 21h
    mov ah,0h
    int 16h
    jmp
z9:
mov ax,3
int 10h
mov ax,[g]
    mov dx, offset sms1
		mov ah, 9
		int 21h

call vyvod 
int 19h
ret 
proc input
  push bx
  push cx
  push dx
  
    
  xor bx, bx
  xor cx, cx
  xor dx, dx
  
  mov ah,01h
  int 21h

  cmp al,'-'
  jne m1  ;Ïðûãíóòü íà ââîä
  inc dx
m0:  
  mov ah,01h
  int 21h
  cmp al, 39h
  ja m2   ;_Çàêîí÷èòü ââîä
  cmp al, 0h
m1:    
  sub al,30h
  jb m2  ;_Çàêîí÷èòü ââîä

  mov cl,al
  shl bx,1
  mov ax,bx
  shl ax,2
  add bx,ax
  add bx,cx
  jmp m0  ;_Ïîâòîðèòü ââîä
m2:  
  test dx,dx
  jz m3
  neg bx
m3:
  mov ah, 02h
	 mov dl, 0dh
	 int 21h
  mov dl, 0ah
  int 21h
  xor cx,cx
  mov ax,bx
  pop bx
  pop cx
  pop dx
  

ret  
endp input

  
endp proc1 

proc vyvod
mov ax, [g]

cmp ax, 0
jne print_ax_r
  push ax
  mov al, '0'
  mov ah, 0eh
  int 10h
  pop ax
  ret 
print_ax_r:
  pusha
  mov dx, 0
  cmp ax, 0
  je pn_done
  mov bx, 10
  div bx  
  call print_ax_r
  mov ax, dx
  add al, 30h
  mov ah, 0eh
  int 10h  
  jmp pn_done
pn_done:
  popa 


ret
endp